• slovensky
  • english

Modernizácia

RENOVAČNÉ RIEŠENIA

Renovačné riešenia na Slovensku a v Českej republike sú veľmi významnou súčasťou portfólia firmy Pavol Tuchyňa, Tuchyňa – Výťahy. Majiteľ firmy, pán Pavol Tuchyňa, bol pracovníkom OTK (Oddelenie Technickej Kontroly) pôvodného výrobcu výťahov, Transport Chrudim, s kompletnou znalosťou pôvodných zariadení. Vzhľadom na tento know-how, firma mala veľmi dobrý základ na spracovanie kompletného výmenného programu pôvodných zariadení. Niektoré renovačné riešenia výťahov vypracované konštrukčným oddelením firmy, boli ocenené ako vzorové systémové riešenie vypracovane na mieru.
V čom sme iní ako ty “iní”?
Základná filozofia firmy (Continues Improvement – Neustále zlepšovanie) je základnou myšlienkou firmy Pavol Tuchyňa, Tuchyňa – Výťahy. Všetky procesy firmy sa odvíjajú od tejto základnej myšlienky aj keď je to veľmi náročná cesta, ktorá však už za obdobie pôsobenia firmy na trhu priniesla mnoho veľmi významných uznaní od mnohých Slovenských a zahraničných obchodných partnerov. Jedinečné technické a dizajnové riešenia, zamerané na jednotlivého zákazníka sa stali veľkou devízou a preto firma dodáva svoje produkty aj pre High End (Luxusný) trh. Zdvíhame latku štandardu renovácii v bytových domoch. Aj napriek možnosti straty niektorých z renovačných projektov, je jednou z hlavných predsavzatí firmy zvyšovanie úrovne bývania a štandardu výťahovej techniky v obytných domoch. Renovačné balíky ako aj kompletny  pre renovácie/modernizácie výťahov majú určené minimálne technické parametre, ktoré sú zároveň aj štandardom pre dodávky do iných krajín EU.

● použitie automatických dverí – dôraz na imobilných a starších občanov ako aj všeobecný komfort v súlade s nariadením vlády
● umiestnenie informačných displejov na každú stanicu – možnosť klienta vidieť na ktorej stanici sa výťah nachádza a privolať ten výťah, ktorý je bližšie. (šetrenie času a elektrickej energie)
● používanie synchrónnych bezprevodovych strojov – výrazné zníženie spotreby elektrickej energie (energeticky certifikát budovy), zariadenie bez ropných látok (environmentálna nezávadnosť), žiadne ozubené kolieska a trenie znamenajúce opotrebenie materiálov. Možnosť rekuperacie elektrickej energie späť do siete.
● monitorovanie zariadenia cez intranet alebo internet. Možnosť sledovania všetkých operácii výťahov, on-line zmena parametrov a on-line monitorovanie porúch výťahu
● výber kvalitných dizajnových materiálov – použitie kvalitných dizajnových materiálov
● kompletná výmena komponentov celkovej renovácie – pri celkovej výmene zariadenia sa neponechávajú alebo neprerábajú žiadne staré komponenty, vzhľadom na to že nemusia spĺňať nove normy ale zároveň môžu mat skryté vady, ktoré do budúcna môžu spôsobiť nemalé problémy na zariadení
● všetky práce súvisiace zo splnením normy EN 81-1,2 + A3 sú súčasťou renovácie – všetky stavebné a iné súvisiace práce, ktoré sú podmienkou úspešného obdŕžania certifikátu CE sú súčasťou ponuky. V prípade že klient ma záujem si vykonať tieto prace sám, je informovaný o potrebe rozsahu týchto prác

Chcete naozaj poznať reálnu problematiku renovácii výťahov?
Nakoľko sa v poslednej dobe sa vyskytlo väčšie množstvo rôznych ponúk na tzv. generálne opravy, výmeny a rekonštrukcie výťahov, považujeme za povinnosť uviesť do problematiky trochu viac svetla. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa výťahov, bola na Slovensku vydaná norma STN EN 81-80. V tejto norme sú vymenované bezpečnostné riziká jednotlivých komponentov výťahov a spôsoby ich odstránenia. Z tejto normy vyplýva, že ak má zariadenie spĺňať požiadavky STN EN 81-80, musí ísť prakticky o výmenu celého výťahu.
Ponuky na tzv. čiastočné opravy, alebo generálne opravy a rekonštrukcie musia spĺňať základnú podmienku. Všetky zabudované komponenty musia byť dodané z imaginárneho kompletného výťahu, ktorý je v súlade s normami a je certifikovaný ( CE ). Akékoľvek iné riešenia ( čiastočné ) sú zavádzaním neznalých používateľov a prevádzkovateľov, ktorí z dôvodu nižšej ceny vynaložia zbytočne finančné prostriedky na nekompatibilné komponenty ktoré sa musia opäť vymeniť. Ďalšie hľadisko je technická úroveň vymenených častí. Pri skutočnej výmene výťahu by boli dodané stroje s väčšou nosnosťou, obojsmerné zachytávače, centrálne, alebo teleskopické dvere ( nie však busové ), obojsmerná komunikácia prípadne diaľkový monitoring výťahov / možnosť sledovania alebo ovládania výťahov z centra údržby /. Denne sme svedkami nezodpovedných výmen komponentov kus za kus. U strojov je to bez bez zvýšenia nosnosti, prípadne rýchlosti, niektoré firmy dokonca dodávajú zastarané príkonovo náročné prevodové stroje. Rozvádzače – ktoré ovládajú pohyblivú podlahu, v kabíne stop tlačidlá, bez ovládačov revíznej jazdy a pod. Montáž prevodových strojov, montáž elektrovýzbroje bez frekvenčnej regulácie, montáž ručných dverí, zastaraných pozičných systémov, dodávky bez predprípravy pre budúce komponenty, to všetko sa dá uskutočniť v súlade s normami, ale v rozpore s modernou technológiou, znižovaním energetickej náročnosti a ignorovaním požiadaviek na prepravu osôb so zníženou pohyblivosťou / bezbariérový prístup /. Výmeny môžu byť v rozpore s požiadavkami pre zvýšenie prepravnej kapacity, požiarneho a evakuačného režimu a zabezpečení komfortu pri preprave nábytku / režim riadič /. Mnohé realizácie nespĺňajú požiadavky z hľadiska moderného dizajnu. Ignorujú sa možnosti zväčšenia plochy kabíny a nosností aj tam kde to dovoľujú veľkoryso riešené šachty. Pri konkurenčnom boji firmy s nízkym technickým myslením, využívajú nedostatočné vedomosti zákazníkov, ktorí si z dôvodu niekoľko sto-eurovej nižšej ceny vyberú uvedené neefektívne riešenie.
V návrhoch na výmenu výťahov chýbajú informácie a nacenenie súvisiacich prác a dodávok potrebných na splnenie požiadaviek noriem v plnom rozsahu. Napr. výmena prívodov prúdu, hlavných vypínačov, úprava prístupových ciest do strojovne / poklopy /, úprava alebo výmena ohradenia šachty a strojovne, úprava intenzity svetla na nástupištiach v šachte, osvetlenia prístupových ciest do strojovne a v samotných strojovniach, úprava zámkov na dverách strojovni, úprava podlahy strojovne a šachty v bezprašnom vyhotovení a najmä požiarne hľadisko /požiarna odolnosť šachtových dverí a vyhotovenie kabíny z požiarne odolného materiálu/.
Pri inštaláciách nových výťahov v budovách sa zdôrazňujú výhody bezstrojovňových riešení. Nespomínajú sa nevýhody súvisiace s údržbou, prístupom ku stroju a zariadeniam umiestneným vo výťahových šachtách v prípade bezstrojovňových výťahov. Umiestnením rozvádzačov na chodbách v obytných budovách vzniká ďalšie bezpečnostné riziko /násilné poškodenie alebo nedovolená manipulácia s prístrojmi el. zariadenia/. Splnenie podmienok noriem je dôležité najmä v prípadoch ,keď sú poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFRB. Pre vydanie kolaudačného rozhodnutia príslušný Stavebný úrad požaduje posudok z Úradu práce. Vznikajú problémy keď inšpektor úradu práce konštatuje že výťah resp. výťahová šachta nespĺňa podmienky stanovené v STN EN 81-1 v plnom rozsahu a Stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie s kladným výsledkom.

V prípade, že sa vykonáva rekonštrukcia výťahu so strojovňou nad šachtou, je umiestnenie synchrónneho stroja s ručným rozbrzdením a ručným posunom kabíny, rozvádzača a ostatných zariadení do tejto strojovne je veľmi výhodné. Aj napriek tomu niektoré firmy pri rekonštrukciách výťahov v bytových domoch, v rozpore so zdravým rozumom, inštalujú bezstrojovňové výťahy. Nakoľko vláda Slovenskej republiky na rozdiel od iných Európskych štátov (napr. Francúzsko) neurčila záväzné termíny pre odstraňovanie bezpečnostných rizík v súlade s doporučením STN EN 81-80, umožňuje sa týmto firmám vykonávať svoju činnosť na Slovensku, ale aj na Českom trhu v rozpore s požiadavkami noriem na škodu prevádzkovateľov. Pri výbere dodávateľov je potrebné oboznámiť sa podrobne s rozsahom vykonaných prác a s technickými vlastnosťami, ktoré bude mať zariadenie po výmene. Súčasťou technickej dokumentácie musí byť aj prehlásenie o zhode a záznam o vykonaní pravej úradnej skúšky.

Na stiahnutie:
:: Renovačné riešenia pre Slovensku a Česku republiku ::

 
Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA - VÝŤAHY
sídlo : Letná 27, 040 01 Košice
majiteľ : Pavol Tuchyňa
telefón : 00421-55-632 33 98
fax : 00421-55-632 33 83
PREDNOSTI VÝROBKOV, KTORÉ PONÚKAME: moderná koncepcia ovládania,
kompletné prevedenie antivandal,
variabilita riešení a nadštandardný dizajn,
nízke ceny celkov aj jednotlivých komponentov!